Tietosuojaseloste 

Yrityksen toiminnan kannalta on välttämätöntä kerätä ja hallinnoida SFG yhtiöt Oy:n asiakkaiden, kumppaneiden ja alihankkijoiden henkilötietoja. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä.  

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot  

SFG yhtiöt Oy 
Y-tunnus: 1890700-6 
Osoite: Keilaranta 1, 02150 Espoo  

Tietosuojavastaava  
Heidi Kilpelä  
tietosuojavastaava@sfgyhtiot.fi   

2. Henkilötietojen asianmukainen käsittely   

Asianmukaisen tiedonkäsittelyn menetelmillä varmistetaan, että toimintatapamme henkilötietojen käsittelyssä sekä toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi ovat asianmukaiset ja täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Asianmukaisen tiedonkäsittelyn menettely on toteutettu SFG yhtiöt Oy:ssä seuraavalla tavalla:  

  • Tietojen käsittelyyn on tietty käyttötarkoitus ja lainmukainen peruste. Käsittely on rekisteröidyn kannalta läpinäkyvää.   
  • Rekisteröidyistä käsitellään vain tarpeellista tietoa ja vain siihen tarkoitukseen, mihin tiedot on alunperin kerätty.   
  • Emme tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä emmekä profilointia käsittelemiemme henkilötietojen perusteella.  
  • Tietoja voivat käsitellä organisaatiossa vain ne henkilöt, joilla on siihen työnsä puolesta tarve. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain tarkoituksenmukaisella tavalla.   
  • Tietoja säilytetään asianmukainen turvallisuus huomioiden ja vain niin kauan kuin on välttämätöntä.  
  • Tiedot ovat täsmällisiä ja ajan tasalla.   

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus   

Käsittelemme sopimusasiakkaidemme henkilötietoja, jotta voimme mahdollistaa asiakkaidemme palvelemisen, sopimusten ja tilausten hallinnoinnin, palveluiden toimituksen, ylläpidon ja laskutuksen, sekä muiden asiakkuuteen liittyvien asioiden hoitamisen, kuten palveluntuotantoon liittyvät reklamaatiot ja viestinnän. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä valvottaessa kuluttaja-asiakkaidemme etua.  

Käsittelemme yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja edellä mainittujen tarkoitusten lisäksi mahdollistaaksemme palveluntuotannon sekä toteuttaaksemme yritystoimintaan liittyvät lakisääteiset velvollisuudet.   

Tarkempaa tietoa käsittelyn tarkoituksesta saat kunkin henkilötietorekisterin omasta tietosuojaselosteesta (alla).  

4. Rekisterit ja kerättävät henkilötiedot  

Käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja etupäässä seuraavissa rekistereissä:  

5. Käsittelyn oikeusperuste   

Käsittelemme henkilötietoja rekisterinpitäjää ja rekisteröityä koskevan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Oikeusperusteena voi olla myös rekisteröidyn suostumus sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu.  

Tarkempaa tietoa käsittelyn oikeusperusteesta saat kunkin henkilötietorekisterin omasta tietosuojaselosteesta (yllä).  

6. Tietojen kerääminen   

Henkilötiedot saamme kerättyä pääasiassa henkilöltä itseltään eri viestintäkanavissa esimerkiksi, kun henkilö vierailee verkkosivuillamme tai tilaa meiltä tuotteen tai palvelun. Henkilötietoja voidaan saada myös henkilön edustamalta yritykseltä sekä muilta sidosryhmiltä joukkoviestinnän, markkinoinnin tai vastaavien kautta.  

Saatuja tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on alunperin kerätty.  

7. Tietojen säilyttäminen  

Säilytämme henkilötietoja yhteistyösuhteen ajan ja vain niin kauan kuin on tarpeen selosteissa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.  

Henkilötiedot hävitetään säilytysajan päättyessä tai rekisteröidyn pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai oikeustoimet estä tietojen poistamista.  

8. Tietojen luovuttaminen  

Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan SFG yhtiöt Oy:n tytäryhtiöille (DialOk Communications Oy ja Line Carrier Oy) sekä sen käyttämille palveluntuottajille ja kumppaniyrityksille näiden tehtävien hoitamiseksi (kuten keskitetty asiakaspalvelu, IT-tuki, ulkoinen kirjanpito) sekä markkinointiviestinnän toteuttamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla tai jos viranomainen esittää lakiin perustuvan tietopyynnön. Tietoja siirretään yrityksen käyttämien palveluntuottajien tietojärjestelmiin.  

9. Tietojen siirto EU:n tai Eta:n ulkopuolelle  

SFG voi luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille asiakassopimuksen velvoitteiden täyttämistä varten. Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

10. Tietoturva ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät toimintaohjeet  

Henkilötiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ja niitä käsittelevät ainoastaan yrityksen työntekijät salatun yhteyden kautta suojatuilla työasemillaan, joihin työntekijät pääsevät kirjautumaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan. Organisaatiossa on varmistettu, että vain niillä henkilöillä, joiden työtehtäviin henkilötietojen käsittely liittyy, on pääsy kyseisiin tietoihin, ja että käsittelyoikeudet on tarkasti rajattu ylläpidollisiin ja hallinnollisiin tehtäviin.  

Tarkempaa tietoa rekisterien teknisestä ja hallinnollisesta suojauksesta saat kunkin henkilötietorekisterin omasta tietosuojaselosteesta (yllä).  

11. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa omien henkilötietojensa käsittelystä (tarkastusoikeus) ja oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista (oikeus tulla unohdetuksi) taikka käsittelyn rajoittamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä, automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä sekä profilointia. Poistamis-, rajoittamis- tai vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole sellaisten tietojen osalta, joiden käsittely on välttämätöntä tai tarpeellista.  

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietosuojaan liittyvien oikeuksien toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi valvontaviranomaiselle, mikäli emme ole noudattaneet tietosuojaa koskevia säännöksiä.  

12. Lisätiedot ja tietopyynnöt  

Henkilötietojesi käsittelyä koskevissa kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksia koskevissa pyynnöissä tulee olla yhteydessä SFG yhtiöt Oy:n tietosuojavastaavaan: tietosuojavastaava@sfgyhtiot.fi.  

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, voit tehdä valituksen tietosuojavalvontaviranomaiselle:  

Tietosuojavaltuutetun toimisto  
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki  
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki  
Puhelinvaihde: 029 566 6700  
Kirjaamo: 029 566 6768  
tietosuoja@om.fi  
www.tietosuoja.fi