Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

SFG Yhtiöt Oy (SFG)
Postiosoite: Keilaranta 1, 02150 Espoo

Rekisterin nimi:

SFG-konsernin Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Rekisterin käyttötarkoitus on SFG-konsernin (SFG Yhtiöt Oy, DialOk Oy ja Line Carrier Oy) asiakassopimuksen tai -tilauksen velvoitteiden täyttäminen sekä asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia asiakastietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen sekä tarvittaessa perimiseen asiakkailta.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ovat asiakassopimuksen täytäntöönpano sekä SFG:n oikeutettu etu asiakassuhteen hoitamisen osalta.

Rekisteröityjen ryhmä:

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt.

Käsiteltävät henkilötiedot:

Rekisteri pitää sisällään rekisteröidyistä seuraavat tiedot:

  • Nimi  
  • Puhelinnumero  
  • Sähköpostiosoite  
  • Titteli  
  • Henkilönumero (jos käytössä)  
  • Työpisteen sijainti (osoite) 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään tai henkilön edustamalta yritykseltä.

Henkilötietojen säilytysaika:

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä viipymättä hänen erottuaan asiakasyrityksen palveluksesta tai asiakassopimuksen päättymisestä, kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen:

SFG voi luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille asiakassopimuksen velvoitteiden täyttämistä varten. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus:

Henkilötietoja voivat käsitellä vain ne työntekijät, joiden työtehtävän kannalta käsittely on välttämätöntä. Tietojärjestelmät on suojattu teknisesti ajanmukaisilla järjestelmillä ja menetelmillä. Lisäksi käytössä ovat asianmukaiset tilat ja menetelmät paperimuodossa talletetun henkilötiedon käsittelyyn ja tallentamiseen siten, että tiedot ovat vain niitä tarvitsevien saatavissa.

Sairauspoissaoloihin liittyvät terveystiedot säilytetään muusta henkilötiedosta erillään ja pääsy terveystietoihin on rajattu vain välttämättömille työntekijöille. Henkilöstöhallinnon työntekijät on koulutettu suojaamaan henkilötiedot niiden luottamuksellisuuden edellyttämällä tavalla.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

• Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
• Oikeus tarkastaa omat tiedot
• Oikeus oikaista omia tietoja
• Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
• Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
• Oikeus poistaa omat henkilötiedot silloin, kun rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus, sopimusvelvollisuus tai SFG:n oikeutettu etu eivät edellytä tietojen käsittelyä tai säilyttämistä
• Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kaikissa rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä SFG:n tietosuojan vastuuhenkilöön lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuojavastaava@sfgyhtiot.fi.